Agenda

Hlavní sál – Empiria

Milan Rubeš, Goodea
Pavel Hrabě, HeaCon

Úvodní slovo, přehled akutálních témat Enterprise architektury, očekávané trendy. Přehled výsledků z průzkumu stavu Enterprise architektury v České republice a na Slovensku.

Představení programu, řečníků a hostů konference.

Tom Graves, tetradian

Přednáška exkluzivního hosta Toma Gravese.

Neotřelé zamyšlení nad různými pohledy na architekturu. Jak odstranit obavy ze změny, pracovat s kulturními stereotypy a jak architektura souvisí s českým černým humorem a proč máme sklony ke švejkovství.  Také o tom, jak by měl architekt připravit svůj „bojový plán“ a jak obstát v samotném boji.

Tom Graves, tetradian
Milan Rubeš, Goodea
Pavel Hrabě, HEAcon

Panelová diskuse s Tomem Gravesem nad zajímavými postřehy z jeho přednášky, jeho knihami a zkušenostmi od zákazníků z celého světa.

Marc Lankhorst, BiZZdesign

Jeden z předních světových Enterprise architektů vysvětlí, jaké má GDPR dopady v organizaci, jak je identifikovat, analyzovat a zdokumentovat.

Složitost organizací vede k nejistotě, jak fungují. Současně je v mnoha odvětvích stále více problematické dodržovat požadavky regulátorů. V této prezentaci Marc Lankhorst ukáže, jak mohou architekti používat své modely a nástroje, aby poskytli požadovanou transparentnost, snížili riziko a byli schopni udržovat prostředí, které je zaměřené na dodržování předpisů. Jeho prezentace se zaměří na nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které se zaměřuje na ochranu soukromí a dotýká se všech organizací, které používají osobní údaje o občanech EU.

Klíčové body

 • Porozumět dopadu GDPR na jakoukoli organizaci, která používá osobní údaje obyvatel EU
 • Zjistit, jak mohou architekti přidat hodnotu tím, že využívají své architektonické modely v oblasti kybernetické bezpečnosti a při analýze rizik
 • Zjisti, jak modely a nástroje pomáhají při posuzování dopadů v oblasti návrhu zabezpečení, ochrany údajů a prokazování souladu s předpisy

The complexity of organizations leads to uncertainty on how they operate. Simultaneously, regulatory compliance is a growing concern in many sectors. In this presentation, Marc Lankhorst will show how architects can use their models and tools to provide the requisite transparency, reduce risk and stay in control in a compliance-driven environment. His presentation will focus on the new EU General Data Protection Regulation (GDPR) on privacy protection, which affects every organization using personal data on EU citizens and comes with serious penalties.

Key takeaways

 • Understand the impact of the GDPR on any organization that uses personal data of EU residents
 • See how architects can add value by leveraging their architecture models in cyber security and risk analysis
 • Experience how models and tools help in security-by-design, data protection impact assessments and demonstrating regulatory compliance
Lukáš Cingr, KPMG
Milan Rubeš, Goodea

Propojit obchodní strategii, uživatelskou zkušenost a Enterprise architekturu do jednoho funkčního celku, kterému navíc porozumí top management organizace, není jednoduché. Na konkrétních a zajímavých příkladech uvidíte, jak k takovému úkolu přistoupit, na co si dát pozor a jak posunout organizaci o velký kus dopředu.

Pavel Hrabě, Ministerstvo vnitra
Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra

Zástupci Odboru hlavního architekta z Ministerstvu vnitra představí stav Národního architektonického plánu a jeho promítnutí do Informační koncepce ČR. Informovat budou také o přípravě Národního architektonického rámce a celostátního úložiště architektonických modelů.

Marc Lankhorst, BiZZdesign

Tato prezentace vám ukáže, jak může být realizace vaší obchodní strategie podpořena kombinací strategického modelování, plánování založeného na schopnostech, podnikové architektury a správou portfolia. Podniková architektura je v srdci návrhu organizace. Poskytuje jasný přehled o strategických cílech, obchodních schopnostech, operačních službách, procesech a systémech a o projektech a programech, které je realizují. Podnikové architektonické modely v jazyce ArchiMate jsou páteří takového přístupu. Ty vám umožňují řídit různé závislosti a rizika spojená s realizací vaší strategie a zajistit soudržnost v rámci celého podniku.

Strategické modely, jako je např. Business Model Canvas, přispívají k formalizaci a zaměření obchodní strategie a zaměřují se na komunikaci se zúčastněnými stranami. Plánování založené na schopnostech je zaměřeno na realizaci strategie tím, že se zaměřuje na to, co organizace může dělat, než na to, jak to může udělat. Řízení podnikového portfolia podporuje prioritizaci a rozhodování o potřebných aktivitách a změnách iniciativ, které realizují plánovanou architekturu a schopnosti pro dosažení požadovaných výsledků podnikání. Tvůrci rozhodnutí jsou podporováni různými přizpůsobitelnými dashboardy, které vizualizují náklady, rizika a obchodní hodnotu na různých úrovních a architektonickými modely, které poskytují odkazy na strategické cíle organizace.

Klíčové body

 • Zjistíte, jak formalizovat obchodní strategii pomocí modelů, které lze provázat až k k provozním modelům.
 • Naučíte se používat plánování založené na schopnostech, abyste překlenuli propast mezi strategií a řízením organizace pomocí propojení strategických cílů s podnikovou architekturou.
 • Využijte podnikovou architekturu jako základ pro řízení pomocí propojení motivátorů a cílů organizace s vašimi aktivy a portfoliem projektů, které zajistí soulad mezi strategií a implementací konzistentním a flexibilním způsobem.
 • Podívejte se, jak můžete využít architektonické a provozní údaje k vyhodnocení vašich portfolií.

This presentation will show you how the realization of your business strategy can be supported by a combination of strategy modeling, capability-based planning, enterprise architecture and portfolio management. Enterprise architecture is at the heart of organizational design. It provides a clear line-of-sight between strategic goals, business capabilities, operational services, processes, and systems, and the project and programs that realize these. Enterprise architecture models in ArchiMate® are the backbone of our approach. These enable you to manage the various dependencies and risks involved in realizing your strategy, ensuring coherence across the enterprise.

Strategy models such as the Business Model Canvas add to this the ability to formalize and focus the business strategy, and they are geared towards communication with business stakeholders. Capability-based planning is centered on realizing strategy by focusing on what an organization can do, rather than how it can do this. Enterprise portfolio management supports prioritization and decision making on the requisite assets and change initiatives that realize the envisaged architecture and capabilities, to achieve the desired business outcomes. Decision makers are supported by various customizable dashboards that visualize costs, risks and business value at different levels, using architectural models to provide linkage to the organization’s strategic goals. 

Key takeaways

 • Learn how to formalize your business strategy through models, traceable downwards to execution.
 • Learn how to use capability-based planning to bridge the gap between strategy and execution, by linking strategic goals to capabilities and your enterprise architecture.
 • Use your enterprise architecture as a foundation for execution, by relating organizational drivers and goals to your asset and project portfolios, thus ensuring alignment between strategy and implementation in a consistent and flexible way.
 • See how you can use architectural and operational data to assess your portfolios, with a powerful solution that supports managers in making informed investment decisions using customizable dashboards.
Petr Smolík, Metada

Výlet za hranice modelování Enterprise architektury do světa, kde jsou systémy a organizace konceptuálními modely nejen popisovány, ale i řízeny.

Jan Klocperk, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Martin Tax, DAIN

Zajímavé zkušenosti se správou velkého modelu architektury, jehož části dodávají různí dodavatelé v různé kvalitě, detailu a čase.

Michal Rada, MPSV

Architektura jako show. Vystoupení ve stylu stand up comedy o architektuře a motivaci k ní.

Jedním z důvodů stálé kritiky e-governmentu je fakt, že na „lepší egov“ chybí legislativa. Jak k lepšímu eGovernmentu může přispět právě architektura? Jsou architekti, legislativci a procesáři nesmiřitelnými nepřáteli nebo spolu mohou spolupracovat? A jak na to? Michal Rada prozradí něco o možnostech přispění architektury k budování digitálně přívětivé legislativy a naopak a vysvětlí to i na příkladech.

Milan Rubeš, Goodea
Pavel Hrabě, HeaCon

Shrnutí prezentovaných témat, poděkování řečníkům a účastníkům, plán dalších setkání a příprava konference pro příští rok.

Malý sál – Panorama

V malém sále budou po paralelně s programem v hlavním sále probíhat přednášky na úzce zaměřená témata.

Tom Graves, tetradian

Představení SCAN frameworku a jeho použití při rozhodování nejen v oblasti architektury.

SCAN je jednoduchý rámec pro přijímání rozhodnutí a současně i pro hodnocení a revizi procesů a výsledků rozhodovacího procesu. Původně navržen pro podnikovou architekturu a další obchodní potřeby, velmi užitečný i v mnoha dalších oblastech.

Pavel Hrabě, OHA MVČR
Martin Tajtl, OHA MVČR
Oldřich Kalina, OHA MVČR
Ondřej Medovič OHA MVČR

Položte zástupcům Odboru hlavního architekta svoje otázky k Národnímu architektonickému plánu, Informační koncepci, schvalování projektů, propojenému datovému fondu ČR, Portálu občana ČR, Anti-vendor-Lock-in doporučení a dalším oblastem.

Pavel Hrabě, HEAcon

Přijďte diskutovat, kam by se měly ubírat metodiky pro řízení Enterprise architektury a celkový přístup k této disciplíně.